Üldsuse teavitamine

Ametlikud väljaanded

Patendiameti ametlikud väljaanded ilmuvad elektrooniliselt ameti veebilehel. Iga kuu esimesel tööpäeval ilmuvad Eesti Kaubamärgileht ja Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht ning 15. kuupäeval (või sellele järgneval tööpäeval) Eesti Patendileht ja Eesti Kasuliku Mudeli Leht.

Patendiameti ametlikes väljaannetes avaldatakse tööstusomandi esemete (kaubamärgid, leiutised, tööstusdisainilahendused, mikrolülituste topoloogiad, geograafilised tähised) registreerimise otsused ja muudatused vastavates registrites (kauba- ja teenindusmärkide register, kasulike mudelite register, patendiregister, tööstusdisainilahenduste register, mikrolülituste topoloogiate register, riiklik geograafiliste tähiste register ja Eestis kehtivate Euroopa patentide register), samuti tööstusomandi kaitse alased õigusaktid, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekstid ja tõlked.

Patendiamet annab välja järgmisi ametlikke perioodilisi väljaandeid:

Eesti Kaubamärgileht – ilmub septembrist 1993;
Eesti Kasuliku Mudeli Leht – ilmub oktoobrist 1994;
Eesti Patendileht – ilmub detsembrist 1995;
Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht – ilmub augustist 1998.

Väljaanded

Jätkus suund, kus kõik ilmuv on esmajoones elektroonsel kujul kättesaadav ja alla laaditav meie veebilehelt. 2022. a ilmusid voldikud autoriõigusest ja kaupade-teenuste klassifitseerimisest kaubamärgi kaitsmisel autoriõigusest ja kaupade ja teenuste valimisest kaubamärgi kaitsmisel.

Et aidata alustaval ettevõtjal intellektuaalomandi valdkonna eripärasid mõista, täiustas Patendiamet abivahendit, mis aitab mõne küsimuse vastamisel määrata, mis liiki tööstusomandit võib ettevõttel olemas olla ja mida sellest varast tasub kaitsta. Intellektuaalomandi määraja abil saab selgeks, kas ettevõte loob intellektuaalomandit, sh tööstusomandit, ning kui jah, siis kas on tegemist on õigusega, mida tasuks registreerida. Valminud abivahend on suunatud eelkõige alustavale ettevõtjale, kuid uut lahendust on oodatud proovima kõik huvilised. Testi abil saab üldise soovituse tööstusomandi liigi kohta ja juhul, kui tööstusomandi kaitsmine pakub rohkem huvi, tasub ühendust võtta Patendiametiga või pidada nõu patendivolinikega.

Intellektuaalomandi testi tööriist

Jätkus koostöö Maailma Intellektuaalomandi Ametiga (EUIPO), mille raames anti välja Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri 2022 nr 1–4.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete intellektuaalomandi uuring

Esimest korda viisime koostöös Turu-uuringute AS-iga läbi uuringu, mis keskendus Eesti ettevõtjate teadlikkusele ja oskusele kasutada ettevõtluses intellektuaalomandit. Uuring hõlmas nii registreeritud kui ka registreerimata tööstusomandit. Raporti kohaselt on ligi 50% küsitletuid endale teadvustanud, et intellektuaalomand on osa ettevõtlusega kaasnevast tegevusest, ja oskab vajadusel oma äritegevuse toetamiseks tekkinud õiguseid kasutada. Kuigi Eesti ettevõtja on innovatiivne ning uusi teenuseid ja tooteid juurutatakse aktiivselt – 49% vastajaist tuleb vähemalt kord aastas turule uue toote või teenusega –, kaitseb vaid 24% oma loodud toote või teenusega kaasnevat tööstusomandit. Suure osa ettevõtjate jaoks on veel intellektuaalomandi kaitsmise olulisus teadvustamata. Tulemused näitavad, et oma äritegevuses on IO-õiguse rikkumisega kokku puutunud 27% küsitletud ettevõtetest. Enim on kokku puututud kaubamärgi rikkumistega. Kolmandik rikkumisega kokku puutunud vastajatest ei teinud rikkumise peatamiseks midagi, sest ettevõtte intellektuaalomand ei olnud kaitstud.

Uuringust ilmneb, et Patendiamet on juba teinud ettevõtjate nõustamisel head tööd. Küsitletud teavad ja tunnevad Patendiametit hästi – tervelt 92% vastajaid teadis meie ametit ja oskab vajaduse korral IO-alase teabe saamiseks meie poole pöörduda. Uuringu kohaselt on amet ettevõtja jaoks esmane intellektuaalomandi institutsioon, kuhu nõu küsimiseks pöördutakse. Hästi ollakse kursis ka EAS-i intellektuaalomandialaste toetuste ja meetmetega. Teatakse ka patendivolinikke, kes oskavad ettevõtjaid õiguste kaitsmise küsimustes nõustada.

Tulemused näitavad, et VKE-d loovad aktiivselt tooteid ja teenuseid, millega kaasneb IO, mis vajaks sageli kaitset näiteks registreeritud tööstusomandina ja looks ettevõttele lisandväärtust. Ettevõtjate informeerimist tööstusomandi registreerimise kasulikkusest tuleb aga aktiivselt jätkata, kuna teadlikkus peaks olema palju suurem.

Ülemaailmse intellektuaalomandi päeva puhul korraldasime huvilistele viktoriini, kus sai proovile panna oma teadmisi intellektuaalomandi kaitsmisest. Meie rõõmuks selgus, et teadlikkus intellektuaalomandist on üsna kõrge. Näiteks teatakse, et hea kaubamärk ei kirjelda toodet või teenust ja et see tuleks registreerida kohe, kui on loodud. Siiski kiputakse eksima mõningate ettevõtjale oluliste põhitõdede vastu.

Kuu kaubamärgi projekt

Eelmisel aastal alustas Patendiamet kuu kaubamärgi valimist. Igas kuus valis ametisisene töögrupp registreeritud Eesti kaubamärkide seast ühe. Valik tehti demokraatlikult. Kuu kaubamärgi kandidaadid olid eriti keele- või mõttemängulised, kaunikõlalised ja leidlikud või muul moel sõnaliselt ja visuaalselt silmatorkavad ja meeldejäävad. Valitud kaubamärgid said esile tõstetud sotsiaalmeedias, Patendiameti ajaveebis ja tihti jõudsid nad sealt ka meediasse. Väga edukaks osutunud projekt päädis 2022. aasta kaubamärgi valimisega. Patendiameti aasta kaubamärk 2022 selgus rahvahääletusel ja selleks osutus Lõuna-Eestis tegutsevale roheettevõttele Villatoode OÜ kuuluv kaubamärk MÄÄ. Selle lustaka brändi alt toodetakse lambavillast uudseid loodusesõbralikke väetisegraanuleid. Enda lemmikutele andsid üritusel eripreemiad üle ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keele Instituut ja Patendivolinike Koda. Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Keele Instituut hindasid 2022. aasta silmapaistvaimaks kaubamärgi VAGA, millega tähistatakse kodumaiseid mürasummutavaid disainpaneele. Patendivolinike Koja eripreemia pälvis Eesti Vabaõhumuuseumi kujutismärk.

Kuu kaubamärgi töögrupp koos võitjaga

 

Patendiameti veebileht ja sotsiaalmeedia

2022. aastal toimus ameti veebilehe ületõstmine uuele platvormile ja nüüd vastab Patendiameti koduleht riigi valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhise nõudmistele. Sellega seoses vaatasime üle, ajakohastasime ja struktureerisime ümber kogu Patendiameti kodulehekülje sisu, silmas pidades Havase uuringufirma rahulolu-uuringu soovitusi ameti kodulehe parandamiseks. Veebilehelt saab nii eesti, inglise kui ka vene keeles informatsiooni patentide, kasulike mudelite, tööstusdisainilahenduste, kaubamärkide ja geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise kohta. Samuti on seal klassifikaatorid ja seadused ning nende tõlked, õigusaktid ja materjalid, mis puudutavad tööstusomandi õiguskaitset, vajalikud lingid, jooksvad uudised, KKK ja Patendiameti, EPO, WIPO, EUIPO tööstusomandi objektide avalike andmebaaside ning veebiportaalide lingid.

Ameti tegemisi saab jälgida Facebookis, Instagramis, Twitteris, ajaveebis ehk blogis ja YouTube’is.

Veebilehe statistika

2022. aastal oli Patendiameti veebilehel 89 776 külastust ja 267 422 lehekülgede kuvamist. Võrreldes 2021. aastaga külastatavus vähenes (2021 vastavalt 121 063 ja 380 666).

Kõige rohkem külastajaid oli Eestist (47%), järgnesid USA (27%), Ühendkuningriik (9%), Venemaa (4%), Soome, Saksamaa, Hiina, India jt.

Populaarseimad leheküljed

 • Avaleht (54 859 vaatamist)
 • Kaubamärkide andmebaasid (32 601)
 • Leiutiste andmebaasid (9529)
 • Mis on kaubamärk? (8943)
 • Otsing (4627)
 • Kontakt (3732)
 • Kaupade ja teenuste klassifitseerimine/Loend klasside kaupa (2974)

Populaarsemad ingliskeelsed leheküljed

 • Avaleht
 • Trade marks databases
 • Inventions databases
 • The Estonian Trade Mark Gazette
 • Search
 • The Estonian Patent Gazette
 • Patent fees
 • Managing applications or registrations

Populaarsemad venekeelsed leheküljed

 • Avaleht
 • Базы данных товарных знаков
 • Что такое товарный знак?
 • Что такое авторское право?
 • Патентные поверенные
 • Виды товарных знаков

Valdav osa kasutajatest (80,3%) vaatas Patendiameti veebilehte laua- või sülearvutiga, nutitelefoniga vaatas 12,6%, nuhvliga 1,3% ja tahvelarvutiga 0,6% kasutajatest. Televiisorit kasutas 1 kasutaja. Võrreldes 2021. aastaga on mobiiltelefonide ja tahvlitega Patendiameti veebilehte vaatavate kasutajate osakaal langenud.

Kuidas Patendiameti veebilehele jõuti? Kõige rohkem (49%) oli selliseid külastajaid, kes kirjutasid veebilehe aadressi otse brauserisse või valisid järjehoidjast. Otsimootori (peamiselt Google, järgnesid Bing, Neti, Yandex, Baidu) kaudu jõudis lehele 45% kasutajatest. Viitavatelt veebilehtedelt tuli 4% liiklusest (emtak.rik.ee, andmebaas.epa.ee, wipo.int, eesti.ee, just.ee, moodle.ut.ee). Sotsiaalmeedia osa on võrreldes eelmise aastaga natuke langenud (2,0% vs. 2,8%). Facebookist tuli 1410 (2021. a – 3370) ja Twitterist 571 (2021. a – 1461) külastust.

Patendiameti avalike andmebaaside kasutamine 01.01.2022–31.12.2022

Andmebaas Päringuid
Eesti patenditaotluste ja patentide andmebaas 11 041
Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide andmebaas 45 473
Kasulike mudelite andmebaas 6606
Eestis kehtivad meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistused (SPC) 4608
Kaubamärkide andmebaas 1 643 216
Tööstusdisainilahenduste andmebaas 6 803
Geograafiliste tähiste andmebaas 334

Autor

Eve Tang
Eve Tang

kommunikatsioonijuht