Patendiamet

Asutamine

 • asutati 23. mail 1919
 • tegevus katkestati 1940
 • taasasutati 3. detsembril 1991
 • taasalustas tegevust 10. märtsil 1992

Staatus

Patendiamet on valitsusasutus Justiitsministeeriumi valitsemisalas.

Ülesanded tööstusomandiõiguse valdkonnas

 • teostab täidesaatvat riigivõimu tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas
 • võtab vastu ja menetleb tööstusomandi õiguskaitse objektide registreerimise taotlusi
 • teeb patenditaotlustele täisekspertiisi, sh uudsuse ja tehnikataseme ekspertiisi
 • teeb kaubamärgitaotlustele ja kaubamärkide rahvusvahelistele registreeringutele ekspertiisi 
 • peab tööstusomandi registreid, millele on antud riigi põhiregistri staatus
 • peab rahvusvaheliste registreeringute siseriikliku menetluse andmekogusid
 • annab riigi nimel välja kaitsedokumente
 • annab välja ametlikke väljaandeid
 • osaleb tööstusomandi kaitse alases õigusloomes
 • teeb rahvusvahelist koostööd tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas
 • osaleb Euroopa Patendiorganisatsiooni ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti töös tööstusomandiga seotud strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel

Ülesanded autoriõiguse valdkonnas

 • orbteose staatust käsitleva info vahendaja roll Eestis
 • riikliku järelevalve teostamine kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle
 • autoriõiguse komisjoni töö korraldamine