Leiutised

Leiutistele on võimalik taotleda patendikaitset või kaitset kasuliku mudelina 23. mail 1994 jõustunud patendiseaduse ja kasuliku mudeli seaduse alusel.

2021. aastal esitati Patendiametile 26 patenditaotlust, 51 kasuliku mudeli registreerimise taotlust ja 41 meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotlust. Eesti taotlejad esitasid 24 patenditaotlust ja 36 kasuliku mudeli registreerimise taotlust. Rahvusvahelisi patenditaotlusi edasisaatmiseks WIPO-sse esitasid Eesti taotlejad 3. Patendiamet tegi patenditaotluste kohta 64 menetlusotsust (sh 44 meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse otsust) ja andis välja 8 patenti. Kasuliku mudeli registreerimise taotluste kohta tegi amet 42 menetlusotsust ja registreeris 31 kasulikku mudelit. Meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluste kohta tegi amet 44 otsust ja andis välja 35 täiendava kaitse tunnistust.

2021. aasta 31. detsembri seisuga oli menetlusse jäänud 55 patenditaotlust, 67 kasuliku mudeli registreerimise taotlust ja 93 meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotlust.

Seoses Eesti EPO täisliikmeks saamisega 2002. aastal on esitatavate patenditaotluste arv langenud aasta-aastalt. Kui 2003. aastal esitati patenditaotlusi võrreldes 2001. ja 2002. aastaga ~15% vähem, siis aastatel 2018–2021 esitati patenditaotlusi ~95% vähem. Esitatud patenditaotluste arvu langusele on kaasa aidanud ka see, et osa Eesti taotlejaid ei esita esmast patenditaotlust Eesti Patendiametisse, vaid otse mõne teise riigi patendiametisse või EPO-sse.

Patenditaotlused ja välja antud patendid
Patendiametile esitatud patenditaotlused ja väljaantud patendid aastatel 2017–2021

Patendid

Patendikaitse antakse teaduse ja tehnika kõigi valdkondade leiutistele. Patendiga ei kaitsta arvutiprogramme, taimesorte ega loomatõuge ning raviviise ja diagnoosimeetodeid inimeste ja loomade raviks ning haiguste diagnoosimiseks.

2008. aasta novembris alustas Patendiamet patenditaotluste elektroonset vastuvõttu. Portaali aadress on https://online.epa.ee/.

Portaali saab siseneda Eesti ID-kaardiga. Patenditaotlust on võimalik Patendiametile saata ainult pärast selle digitaalset allkirjastamist patenditaotleja(te) või patendivoliniku poolt. Taotluste elektroonse esitamise võimalust kasutas 2021. aastal 25 (96%) taotlejat.

2021. aastal laekunud patenditaotlustest esitasid Eesti taotlejad 96% ja muud 4% esitatud patenditaotluste koguarvust.

Patenditaotlused
Patenditaotluste jaotus riikide järgi 2021. aastal

Patendiamet kontrollib esitatud patenditaotluse vastavust vorminõuetele ja teeb leiutisele täisekspertiisi, kontrollides leiutise ülemaailmset uudsust, leiutustaset ja tööstuslikku kasutatavust.

2021. aastal seisnesid patenditaotluste tagasilükkamise ja tagasivõtmise peamised põhjused selles, et leiutis ei vastanud patentsuse kriteeriumidele (30%), patenditaotlus ei vastanud vorminõuetele (20%) või taotleja võttis patenditaotluse tagasi (20%).

Patenditaotluste keskmine menetluse aeg taotluse esitamisest kuni väljaandmisotsuse tegemiseni on 37,0 kuud. Patenditaotlus avaldatakse 18 kuu möödumisel esitamise kuupäevast või prioriteedikuupäevast. Patendi väljaandmiseks loetakse leiutise registreerimist patendiregistris. Patendiomanikule antakse traditsiooniline patendikiri.

Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamisest arvates ja selle jõushoidmiseks tuleb iga kehtivusaasta eest tasuda riigilõivu.

1. jaanuarist 2013 alustas patendiosakond meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluste menetlemist. Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse on jõus kuni viis aastat pärast patendi kehtivusaja lõppemist. 2000. aastast on esitatud kokku 471 taotlust.

2015. aastal liitus Patendiamet Globaalse PPH (Global Patent Prosecution Highway – GPPH) juhtprogrammiga. Programmi sisu on rakendada sellist patenditaotluste menetlemise süsteemi, mille puhul osalev patendiamet kasutab patenditaotleja nõudel teiste osalevate patendiametite poolt sama patenditaotluse suhtes tehtud patendiekspertiisi tulemusi ja teeb patenditaotluse ekspertiisi kiirendatud korras. 2021. aasta seisuga on Eesti ekspertide otsingu tulemusi kasutatud 19 korral (US 14, AU 2, DE 2 ja RU 1) ja Eesti Patendiamet on kasutanud 2 korral USPTO ekspertiisi tulemusi. Statistika on avaldatud Jaapani patendiameti kodulehel.

01.01.2017 liitus Patendiamet WIPO digitaalse juurdepääsusüsteemiga prioriteedidokumentidele (WIPO DAS – Digital Access System). Süsteemi kasutamine võimaldab taotlejal soovi korral kasutada järgmisi võimalusi:

  • lisada Patendiameti kaudu (as depositing Office) esmane leiutisetaotluse dokument WIPO digitaalsesse andmekogusse;
  • prioriteedi olemasolul leiutistaotluse esitamisel prioriteedinõuet tõendava dokumendi asemel esitada Patendiametile (as accessing Office) vaid juurdepääsukood dokumendi kättesaamiseks WIPO digitaalsest andmekogust.

Teenust saab kasutada nii rahvusliku patendi taotluste kui ka kasuliku mudeli registreerimise taotluste puhul. Vastastikune juurdepääs prioriteedidokumentidele on tagatud ainult süsteemiga WIPO DAS liitunud patendiametitele. Taotleja soovil on 2021. aastal andmebaasi WIPO DAS lisatud 20 prioriteedidokumenti (patenditaotlusi 11; kasuliku mudeli registreerimise taotlusi 9).

Patendist tulenevaid vaidlusi lahendatakse tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus. 2021. aastal ei vaidlustatud ühtegi Patendiametis patenditaotluse kohta tehtud otsust.

2021. aastal on välja antud 8 patenti Eesti patendiomanikele.

 

Riikide esiviisik (jõusolevad patendid seisuga 31.12.2021)
Eesti 94
Soome 22
Saksamaa 12
USA 9
Belgia 5

 

Euroopa patendid

Leiutisi saab Eestis kaitsta Euroopa patendiga 1. juulist 2002, kui Eesti sai Euroopa Patendiorganisatsiooni täisliikmeks. Nimetatud kuupäevast on Euroopa patendikonventsiooni alusel võimalik Eestit Euroopa patenditaotluses märkida riigina, kus kavatsetakse jõustada Euroopa patent. Samuti on Eesti ja välisriikide isikutel Eesti Patendiameti kaudu võimalik esitada Euroopa Patendiametile (EPO) Euroopa patendi taotlusi.

Euroopa patendi jõustamiseks Eestis peab patendiomanik esitama Eesti Patendiametile kolme kuu jooksul EPO poolt Euroopa patendi väljaandmisest teatamisest arvates patendikirjelduse tõlke eesti keeles ja tasuma selle avalikustamiseks ettenähtud riigilõivu. Täiendava riigilõivu eest on võimalik tõlke esitamise tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

Eestis kehtiv Euroopa patent on õiguslikult võrdne Eesti patendiga. Patendiamet peab Eestis kehtivate Euroopa patentide registrit.

Euroopa patendi jõushoidmiseks Eestis peab patendiomanik EPO poolt Euroopa patendi väljaandmisest teatamisele järgnevast kehtivusaastast alates tasuma iga järgneva kehtivusaasta eest riigilõivu. Jõushoidmise riigilõivu võib tasuda kuni kuus kuud enne tasumistähtpäeva või täiendavat riigilõivu tasudes kuni kuus kuud pärast tasumistähtpäeva. Tasumistähtpäevaks loetakse selle kalendrikuu viimane päev, millal Euroopa patendi kehtivusaasta algab.

Esimesed Euroopa patendid jõustusid Eestis 2004. aastal. 2021. aastal esitati 1670 Euroopa patendi jõustamise taotlust, sh 1660 (99%) elektroonselt. Kokku oli 2021. aasta lõpuks Eestis jõus 11 604 Euroopa patenti.

 

Riikide esiviisik (2021. a Eestis jõustunud Euroopa patendid)
USA 500
Saksamaa 195
Ühendkuningriik 107
Rootsi 80
Šveits 76

 

Riikide esiviisik (Eestis jõusolevad Euroopa patendid seisuga 31.12.2021)
USA 3309
Saksamaa 1368
Šveits 784
Prantsusmaa 609
Ühendkuningriik 580

 

Patendiametile jõustamiseks esitatud Euroopa patendid ja jõustunud Euroopa patendid aastatel 2017-2021
Patendiametile jõustamiseks esitatud Euroopa patendid ja jõustunud Euroopa patendid aastatel 2017–2021

 

​​​​Kasulikud mudelid

Kasuliku mudelina kaitstakse samu leiutisi, mis patendiga, välja arvatud biotehnoloogia valdkonda kuuluvad leiutised.

Kasuliku mudeli erinevused võrreldes patendiga

  • odavam;
  • rakendatakse registreerimissüsteemi;
  • lühem menetlusaeg;
  • nõuded leiutustasemele on madalamad;
  • ei saa taotleda kaitset leiutiste kombinatsioonile, s.t ühe ja sama taotlusega ei saa taotleda kaitset näiteks meetodile ja seadmele;
  • maksimaalne kehtivusaeg 10 aastat.

Kasuliku mudeli registreerimise taotluste elektroonset vastuvõttu alustas Patendiamet 2008. novembris. Taotluste elektroonse esitamise portaali aadress on http://online.epa.ee/.

Portaali saab siseneda Eesti ID-kaardiga. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse võib koostada iga portaali sisenenu, kuid Patendiametile on taotlust võimalik saata ainult pärast selle digitaalset allkirjastamist kasuliku mudeli registreerimise taotleja või patendivoliniku poolt. Taotluste elektroonilise esitamise võimalust kasutas 2021. a 44 (86%) taotlejat.

2021. aastal esitatud kasuliku mudeli registreerimise taotlustest moodustasid Eesti taotlused 71%, Šveitsi taotlejate esitatud taotlused 8%, Tšehhi taotlejate esitatud taotlused 8%, Soome taotlejate esitatud taotlused 6%  ja muude  maade taotlused 7% nende koguarvust.

Kasuliku mudeli taotluste jaotus riikide järgi 2021. aastal
Kasuliku mudeli taotluste jaotus riikide järgi 2021. aastal

Selleks, et kasuliku mudeli õiguskaitse kehtiks, peab kasuliku mudelina kaitstav leiutis olema ülemaailmselt uus, omama leiutustaset ja olema tööstuslikult kasutatav. Kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemisel kontrollib Patendiamet taotluse vorminõuete täitmist ning teeb 1. jaanuarist 2012 kehtima hakanud KMS-i muudatustele vastavalt tehnika taseme otsingu. Amet edastab otsinguaruande taotlejale. Taotleja võib otsinguaruande alusel teha taotluses kahe kuu jooksul otsinguaruande väljastamisest parandusi ja täiendusi, kuid see ei ole kohustuslik. Kasulik mudel saab avalikuks alles pärast registreerimist. Kui selgub, et leiutis ei ole uus, ei oma leiutustaset või ei ole tööstuslikult kasutatav võib iga isik taotleda kohtu kaudu kasuliku mudeli registreeringu tühistamist.

Nõuetele vastava registreerimistaotluse korral registreeritakse leiutis kasulike mudelite registris ja antakse välja kasuliku mudeli tunnistus. Kasuliku mudeli registreerimise taotluste keskmine menetluse aeg taotluse esitamisest kuni väljaandmisotsuse tegemiseni on 14,5 kuud, mis on patenditaotlusega võrreldes oluliselt lühem.

Kasuliku mudeli õiguskaitse kehtib esmalt neli aastat registreerimistaotluse esitamisest arvates ja seda on võimalik riigilõivu tasudes pikendada kuni 10 aastani, kõigepealt nelja ja seejärel veel kahe aasta võrra.

 

Riikide paremik  (2021. a registreeritud kasulikud mudelid)
Eesti 24
Hiina 3
Tšehhi 2

 

Riikide paremik (Kehtivad kasulike mudelite registreeringud seisuga 31.12.2021)
Eesti 175
Soome 11
Venemaa 7
Hiina 4
Patendiametile esitatud kasuliku mudeli taotlused ja registreeritud kasulikud mudelid aastatel 2017-2021
Patendiametile esitatud kasuliku mudeli taotlused ja registreeritud kasulikud mudelid aastatel 2017–2021

Mikrolülituste topoloogia

16. märtsil 1999 jõustus mikrolülituse topoloogia kaitse seadus. 2021. aastal ei esitatud Patendiametile ühtegi mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlust.

Autor

Elle Mardo
Elle Mardo

patendiosakonna juhataja