Aastaraamat 2022

Möödunud aastal täitus 30 aastat Patendiameti taasalustamisest, umbes sama kaua on lugejateni jõudnud ka Patendiameti aastaraamat. Teie ees avaneb nüüdseks juba kolmas Patendiameti digitaalne aastaraamat.
Patendiamet on valitsusasutus Justiitsministeeriumi valitsemisalas. Amet asutati 23. mail 1919.
Patendiametis oli 2022. aastal patendiosakond, kaubamärgiosakond, intellektuaalomandiõiguse osakond ja registriosakond, lisaks kuulus ameti juurde tööstusomandi apellatsioonikomisjon.
Intellektuaalomandi õiguskaitse moodustab lahutamatu osa põhiseaduslikust õiguskorrast. Tööstusomandit kaitstakse Eesti Vabariigi põhiseaduse alusel, mille kohaselt on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule ja riik kaitseb autori õigusi.
Patendiamet on igapäevases tihedas koostöös WIPO, EPO, EUIPO, Põhja- ja Baltimaade ning Euroopa intellektuaalomandiametitega.
Leiutistele on Eestis võimalik taotleda patendikaitset või kaitset kasuliku mudelina patendiseaduse või kasuliku mudeli seaduse alusel.
Tööstusdisainilahendustele on Eestis võimalik kaitset taotleda tööstusdisaini kaitse seaduse alusel. Tööstusdisainilahenduste registreerimisel rakendatakse avaldus- ehk registreerimissüsteemi.
Eestis on võimalik kaubamärkidele kaitset taotleda kaubamärgiseaduse alusel ja meil kehtivad ka Euroopa Liidu kaubamärgialased õigusaktid. Kaubamärgi registreerimise taotlusi on võimalik esitada taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu.
Geograafilist tähist eristab muudest intellektuaalomandiõigustest see, et geograafilisel tähisel ei ole kindlat omanikku ja selle kaitse on tähtajatu.
Apellatsioonikomisjon on kohtueelne sõltumatu organ, mis lahendab seaduses sätestatud juhtudel Patendiameti otsuse, registritoimingu, registritoimingu tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale esitatud kaebusi.
Siit leiad infot Patendiameti väljaannetest, meediakanalitest, konsultatsioonidest, veebilehe ning andmebaaside kasutusstatistikast ja teavitustegevustest.
Patendiamet korraldab regulaarselt üritusi eri sihtgruppide intellektuaalomandialase teadlikkuse suurendamiseks.
Patendiameti kodulehe kaudu on võimalik kasutada mitut e-teenust: täita ja saata Patendiametisse uusi tööstusomandi õiguskaitse registreerimise taotlusi ja kasutada Patendiameti elektrooniliste otsinguandmebaaside teenuseid.
Aasta lõpuks oli Patendiametis aktiivses teenistussuhtes 47 teenistujat ja vabatahtliku voolavuse protsent oli 0.
Patendiameti riigilõivude eest laekus eelmisel aastal riigikassasse 3,8 miljonit ja tegevuskuludeks saadi riigieelarvest 1,1 miljonit eurot.