Autoriõigus

Alates 1. aprillist 2021 täidab Patendiamet teatud rakendusliku iseloomuga ülesandeid autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas.

Need ülesanded on järgmised.

  • Täita orbteose staatust käsitleva info vahendaja rolli Eestis, s.o tegutseda pädeva asutusena Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/28/EL art 3 lg 5 tähenduses.

Pädeval asutusel on sisuliselt kaks ülesannet. Saades avalikult mäluasutuselt või Eesti Rahvusringhäälingult  teabe orbteoseks tunnistatud teose kohta, edastab pädev asutus selle teabe Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) andmebaasi. Kui aga hiljem leiab kinnitust orbteoseks tunnistatud teose või fonogrammi õiguste kuuluvus, edastab pädev asutus selle teabe EUIPO peetavasse orbteoste andmebaasi.

2023. aastal Eesti EUIPO orbteoste andmebaasis orbteoseid ei registreerinud.

  • Teha riiklikku järelevalvet kollektiivse esindamise organisatsioonide (KEO) tegevuse üle, tagades autoriõiguse seaduse (AutÕS) IX peatükis sätestatud nõuetest kinnipidamise.

AutÕS-i IX peatükk reguleerib õiguste kollektiivset teostamist ja peatüki 3. jagu sätestab riikliku järelevalve KEO-de tegevuse üle. AutÕS-i IX peatükk näeb ette ka nõuded KEO-dele ja nende tegevusele. Muu hulgas on reguleeritud õiguste teostamisest saadava tulu kasutamine ja õiguste omajatele jaotamine, kasutajatega lepingu sõlmimise tingimused (sh mõistlike tariifide kehtestamine) ning KEO-lt teabe andmine nii õiguste omajatele nende õiguste teostamise kohta kui ka kasutajatele ja laiemale avalikkusele (sh läbipaistvusaruande esitamine, teabe avalikustamine veebilehel). Enamik nõudeid, mille täitmise üle riiklikku järelevalvet tehakse, tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/26/EL.

Patendiamet viis 2023. aasta novembris ja detsembris läbi seire KEO-de (Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Audiovisuaalautorite Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Näitlejate Liit ja Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühing) kodulehekülgedel AutÕS § 7915  ja § 7926  alusel. Amet kontrollis, kas KEO-d on avalikustanud ja asjakohasena hoidnud järgmise teabe:


  1) organisatsiooni põhikirja ja põhikirja alusel kinnitatud dokumendid AutÕS § 791 1. lõikest ning § 792 1. ja 2. lõikest tuleneva teabega;
  2) standardsed litsentsilepingud ja kohaldatavad standardtariifid koos soodustustega;
  3) juhatuse liikmete andmed;
  4) õiguste omajate saadaolevate summade jaotamise üldpõhimõtted;
  5) haldustasude määramise üldpõhimõtted;
  6) üldpõhimõtted, mis hõlmavad õigustest saadavast tasust või selle investeerimisest saadud tulust tehtavaid muid kui haldustasudega seotud mahaarvamisi;
  7) loetelu organisatsiooni sõlmitud esinduslepingutest ning kollektiivse esindamise organisatsioonide nimed, kellega need esinduslepingud on sõlmitud;
  8) mittejaotatavate summade kasutamise üldpõhimõtted;
  9) AutÕS § 871 2.–4. lõikes ning teistes seadustes ette nähtud kaebuste esitamise ja vaidluste lahendamise võimalused;
  10) AutÕS § 7916 1. lõike alusel koostatud ning üldkoosolekul heaks kiidetud läbipaistvusaruande.
 

Amet tuvastas mõningad puudused nimetatud teabe avalikustamise või asjakohasena hoidmise osas ning saatis KEO-dele puuduste kohta e-kirjad. Osa puuduseid on praeguseks juba kõrvaldatud.

2023. aastal toimusid ka ameti iga-aastased koostöökohtumised KEO-dega.

  • Korraldada autoriõiguse komisjoni tööd.

Autoriõiguse komisjon moodustati Patendiameti juurde 1. aprillil 2021. Komisjon on lepitusorgan lepitusseaduse § 19 tähenduses ja täidab AutÕS-i § 87 lg 1 p-des 1–5 loetletud ülesandeid, mh lahendab vaidlevate poolte taotlusel autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega seotud vaidlusi poolte lepitamise teel.

2023. aastal laekus autoriõiguse komisjonile 2 avaldust ning viidi läbi üks lepitusmenetlus. Menetlus puudutas autori nõuet kirjaliku autorilepingu sõlmimiseks, mida raamatu väljaandmisel temaga ei tehtud ning raamatu kujunduse autoriõiguse kindlaksmääramiseks.

Autoriõiguse konsultatsiooni postkasti autor@epa.ee laekus 2023. aastal ligikaudu 60 selgitustaotlust.

Autor

Cady Kaisa Rivera
Cady Kaisa Rivera

intellektuaalomandiõiguse osakonna juhataja