Aastaraamat 2020

Patendiametile oli 2020. aasta töine ja kirev. Uut oli kõigis tööstusomandi valdkondades. Kaubamärkide vallas kõigile taotlejatele suunatud uuendus – kaubamärgitaotluste kiirendatud menetlus – võeti vastu väga hästi ja kiiremat menetlust soovivate taotlejate osakaal üha kasvab.
Patendiamet on valitsusasutus Justiitsministeeriumi valitsemisalas. Amet asutati 23. mail 1919.
Patendiametis on neli osakonda, lisaks kuulub ameti juurde tööstusomandi apellatsioonikomisjon. Peadirektori otsealluvuses on infosüsteemide juht ja arendusjuht. Peadirektori asetäitja korraldab finants- ja haldusosakonna tööd.
 
Tööstusomandi õiguskaitse moodustab lahutamatu osa põhiseaduslikust õiguskorrast. Tööstusomandit kaitstakse Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 32 alusel, mille kohaselt igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada.
Alates 5. veebruarist 1994 on Eesti Vabariik Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) liige. Eesti Vabariik on ühinenud kõigi põhiliste WIPO hallatavate tööstusomandi kaitse alaste konventsioonide ja lepingutega.
Leiutistele on võimalik taotleda patendikaitset või kaitset kasuliku mudelina 23. mail 1994 jõustunud patendiseaduse ja kasuliku mudeli seaduse alusel.
Tööstusdisainilahendustele on Eestis võimalik kaitset taotleda 11. jaanuaril 1998 jõustunud tööstusdisaini kaitse seaduse alusel. 1. maist 2004 kehtivad meil ka Euroopa Ühenduse disainilahenduse õiguskaitset reguleerivad õigusaktid, sealhulgas Euroopa Liidu Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002, mis käsitleb Euroopa Ühenduse disainilahenduste õiguskaitset.
Eestis on võimalik kaubamärkidele kaitset taotleda 1. mail 2004 jõustunud kaubamärgiseaduse alusel (esimene kaubamärgiseadus hakkas kehtima 1992. aastal). 1. maist 2004 kehtivad meil ka Euroopa Liidu kaubamärgialased õigusaktid.
Geograafilise tähise kaitse seadus kehtib alates 10. jaanuarist 2000. Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga jõustus muudatus, mille kohaselt ei hõlma riigisisene seadus enam neid põllumajandustoodete, toiduainete ning alkohoolsete jookide geograafilisi tähiseid, mis on kaitstavad Euroopa Liidu tasandil. Riigisiseselt on võimalik jätkuvalt kaitsta geograafilist tähist käsitööndusliku või tööstusliku päritoluga kaupade ja teenuste osas.
Apellatsioonikomisjon on kohtueelne sõltumatu organ, mis lahendab seaduses sätestatud juhtudel Patendiameti otsuse, registritoimingu, registritoimingu tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale esitatud kaebusi ning kolmanda isiku ja taotleja või omaniku vahelisi vaidlusi kolmanda isiku vaidlustusavalduse, ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamise avalduse, tööstusomandi esemele antud õiguskaitse tühistamise avalduse või muu avalduse alusel.
Väljaanded, kaubamärgiviktoriin, kodulehekülg ja sotsiaalmeedia, veebilehe rahulolu uuring, veebilehe ja andmebaaside kasutusstatistika, tasuta konsultatsioonid.
Eri sihtgruppide intellektuaalomandialase teadlikkuse tõstmiseks korraldati 2020. aastal Patendiameti poolt või osalusel 10 teabeüritust, millest võttis osa ühtekokku 258 huvilist. Eriolukorrast tulenevalt tuli mitmed üritused ära jätta või korraldada need väiksemas mahus veebis. Kõige enam rääkisime eelmisel aastal kaubamärkide kaitsmisest ning autoriõiguse ja tootedisaini teemadel.
Patendiameti infosüsteemi eesmärk on tööstusomandi esemete menetluse toimimine ühtse protsessina tehnoloogilise platvormi kaudu. Infosüsteem on liidestatud mitmete teiste süsteemide ja registritega ning kogu süsteemi tõrgeteta toimimine on väga oluline ameti igapäevatöös.
31. detsembri seisuga oli Patendiameti koosseisus 65 teenistuskohta, mis jagunesid järgmiselt: kaubamärgiosakonnas 17, patendiosakonnas 17, registriosakonnas 12, finants- ja haldusosakonnas 15, juhtkonnas ning peadirektori otsealluvuses 4 teenistuskohta.
Patendiameti missioon, visioon, põhiväärtused, panus riiklike sihtide saavutamiseks, eesmärgid ja peamised tegevussuunad
Tulud moodustuvad Patendiameti riigilõivuga maksustatavate toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega. Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele.