Aastaraamat 2023

2023. aasta oli Eestis loomevara kaitsmiseks väga hea aasta. Kaubamärgi kaitsmiseks esitatud taotluste arv kasvas 10 protsenti ja Eestis esitatud patenditaotluste arv kasvas üle kahe korra. Teie ees avaneb Patendiameti aastaraamat, mis juba neljandat aastat järjest ilmub digiversioonis. Head lugemist!
Patendiamet on valitsusasutus Justiitsministeeriumi valitsemisalas. Amet asutati 23. mail 1919.
Patendiametis oli 2023. aastal patendiosakond, kaubamärgiosakond, intellektuaalomandiõiguse osakond ja registriosakond, lisaks kuulus ameti juurde tööstusomandi apellatsioonikomisjon. 
Intellektuaalomand ehk loomevara on kõikjal meie ümber – see on meie vaimse tegevuse tulemus. Loomevara jaguneb tööstusomandiõiguseks ning autoriõiguseks ja sellega kaasnevateks õigusteks.
Patendiamet on igapäevases tihedas koostöös WIPO, EPO, EUIPO, Põhja- ja Baltimaade ning Euroopa intellektuaalomandiametitega.
Leiutistele on võimalik taotleda Eestis patendikaitset või kaitset kasuliku mudelina 23. mail 1994 jõustunud patendiseaduse ja kasuliku mudeli seaduse alusel.
Tööstusdisainilahendustele on Eestis võimalik kaitset taotleda tööstusdisaini kaitse seaduse alusel. Tööstusdisainilahenduste registreerimisel rakendatakse avaldus- ehk registreerimissüsteemi.
Eestis on võimalik kaubamärkidele kaitset taotleda 1. mail 2004 jõustunud kaubamärgiseaduse alusel (esimene kaubamärgiseadus hakkas kehtima 1992. aastal). 1. maist 2004 kehtivad meil ka Euroopa Liidu kaubamärgialased õigusaktid.
Geograafilist tähist eristab muudest intellektuaalomandiõigustest see, et geograafilisel tähisel ei ole kindlat omanikku ja selle kaitse on tähtajatu.
Alates 2021. aastast täidab Patendiamet teatud rakendusliku iseloomuga ülesandeid autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas.
Apellatsioonikomisjon on kohtueelne sõltumatu organ, mis lahendab seaduses sätestatud juhtudel Patendiameti otsuse, registritoimingu, registritoimingu tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale esitatud kaebusi.
Siit leiad infot Patendiameti väljaannetest, meediakanalitest, konsultatsioonidest, veebilehe ning andmebaaside kasutusstatistikast ja teavitustegevustest.
Patendiamet korraldab regulaarselt üritusi eri sihtgruppide loomevara-alase teadlikkuse suurendamiseks.
Patendiameti kodulehe kaudu on võimalik kasutada mitut e-teenust: täita ja saata Patendiametisse uusi tööstusomandi õiguskaitse registreerimise taotlusi ja kasutada Patendiameti elektrooniliste otsinguandmebaaside teenuseid.
2023. aasta 31. detsembri seisuga oli Patendiameti koosseisus 58 teenistuskohta, nendest 43 olid ametikohad ning 13 töökohad. Eelmise aasta vabatahtliku voolavuse protsent oli 0.
Tulud moodustuvad Patendiameti toimingute eest laekuvatest lõivudest ja lähevad riigi eelarvesse. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega. Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele ja sihtotstarbelistest vahenditest.