Patendiameti organisatsioonistrateegia

Patendiameti missioon

Patendiamet on valitsusasutus, kes annab Eestis tööstusomandile õiguskaitse. Nõustame ettevõtjaid ja leiutajaid ning tõstame avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandist, et edendada innovatsiooni ja majandust ning elavdada teaduse ja ettevõtluse koostööd. 

Patendiameti visioon

Patendiameti visioon on saada intellektuaalomandi kompetentsikeskuseks, kust igaüks saab abi ja nõu nii leiutiste, kaubamärkide, tööstusdisaini kui ka autoriõiguse alal. Selleks tahame olla uuendusmeelne ja laialt tunnustatud teenäitaja oma valdkonnas ning innustada inimesi otsima võimalusi oma loomingule õiguskaitse saamiseks.

Põhiväärtused: kuidas meil on tavaks tööd teha? 

Patendiameti töötajad järgivad igapäevaselt oma töös järgmisi põhiväärtusi:

 • asjatundlikkus
  oleme pädevad, põhjalikud ja järjepidevad, sest langetame otsuseid Eesti Vabariigi nimel. Väärtustame tarkust ja laia silmaringi ning oleme töökad ja õpihimulised, et olla oma valdkonnas jätkuvalt kompetentsed;
 • usaldusväärsus
  oleme oma töös ausad, erapooletud, kohusetundlikud ja täpsed, järgides punktipealt seadusi ja langetades otsuseid avatult;
 • uuendusmeelsus
  tahame ennast arendada ning oleme oma töös vastuvõtlikud uuendustele ja kriitikale, et Patendiamet saaks olla tulemuslik ja innovatiivne;
 • sõbralikkus
  oleme abivalmid ja hoolivad, toetame ja austame oma kolleege ning teeme igakülgselt koostööd klientidega, töötame kiirelt ja suhtleme selgelt. 

Panus riiklike sihtide saavutamiseks: mis kasu on meist Eestile? 

Patendiameti tegevus aitab saavutada viit olulist riiklikku sihti.

 • Rahvusliku rikkuse kasvatamine: majandus on iga riigi alus, sest kui ettevõtetel läheb hästi, siis läheb kogu riigil hästi. Rahvusvaheliste uuringute kohaselt on sisemajanduse kogutoodang kõrgem nendes riikides, kus kaitstakse rohkem tööstusomandit. Sellele õiguskaitse andmisega kasvatame Eesti majandust ning toome oma teenustega riigile ka otsest tulu. 
 • Inimeste põhiõiguste ja Eesti riigi rahvusvahelise usaldusvääruse tagamine: tööstusomandit registreerides kindlustame Eesti inimestele ja ettevõtjatele kaitse ühele rahvusvaheliselt tunnustatud põhiõigusele, milleks on õigus oma intellektuaalomandile. Teatud ajaks antud ainuõigus loob ettevõtjatele võimaluse teenida tagasi arendustegevuseks kulunud raha. Sel viisil aitame levitada uuenduslikke ideid, elavdada majandust ning soodustada teaduse ja ettevõtluse koostööd. Rahvusvaheliselt kehtiv õiguskaitse annab välisinvestoritele ja piiritagustele ettevõtetele kindluse, et nende õigused on siin tagatud ning Eesti on rahvusvahelisel areenil usaldusväärne partner.
 • Innovatsiooni edendamine Eestis: aitame kaasa loomingulisuse kasvule, sest meie töö annab leiutajatele ja ettevõtjatele võimaluse saada oma loomingu eest tasu. Samuti tõstame avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandist ning sellest, kuidas kaitsta oma õigusi ning kuidas hoiduda teiste õiguste rikkumisest.
 • Ettevõtete konkurentsivõime ja Eesti ekspordi suurendamine: tööstusomandile õiguskaitset andes hoogustame ettevõtlust ja muudame meie firmasid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks, et Eestil oleks rohkem ekspordivõimelisi tooteid. Aitame kasvatada registreeritud leiutiste ning kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste arvu sellega, et harime kogu ühiskonda intellektuaalomandi alal. Eristuva tööstusomandi lisandumine tugevdab Eesti kui innovatiivse riigi mainet piiri taga. 
 • Rahvusvahelise kaitse tagamine Eesti teadussaavutustele: andes meie teadlaste töö tulemustele rahvusvahelise õiguskaitse, toetame sellega Eesti teaduse arengut. Leiutise kaitsmine on vajalik mis tahes teadussaavutuse igapäevasesse kasutusse viimiseks, sest ilma selleta on enamasti võimatu leida investorit ja alustada tootmist. Luues teadlastele võimaluse saada oma töö tulemuste kommertsialiseerimise eest tasu levitame teadusringkondades ja ühiskonnas laiemalt innovatsioonile suunatud mõtteviisi. Nii soodustame oma tööga teadusasutuste ja ettevõtete koostööd ning edendame teadmistepõhist majandust.  

Meie eesmärgid ja peamised tegevussuunad nende saavutamiseks

Patendiamet on seadnud endale kuus peaeesmärki. 

 1. Kaitstud leiutiste ja kaubamärkide arvu kasv Eestis.
  Kuigi Patendiamet otseselt taotluste arvu kasvatada ei saa, on meie eesmärk aidata sellele kaasa tõhusama teavitustööga, et harida Eesti inimesi ja ettevõtteid intellektuaalomandi vallas ning tõsta nende teadlikkust registreeritud tööstusomandi eelistest.
 2. Menetlustähtaegade lühendamine ilma järeleandmisteta otsuste kvaliteedis. 
  Seame eesmärgiks hoida rahuldatud kaebuste osakaal ka edaspidi alla 1%, et tagada klientidele õiguskindlus ja Patendiameti usaldusväärus. Samuti lühendame veelgi taotluste menetlustähtaegu. Selle eesmärgi täitmine eeldab kiiret ja professionaalset teenindust ning uute IT-lahenduste kasutuselevõttu, et eksperdid saaksid kiiresti teha tööks vajalikke otsinguid. Läbipaistvuse suurendamiseks kirjeldame asutuse tööprotsessid ja avalikustame need veebilehel. 
 3. Üleminek täielikult paberivabale menetlusele. 
  Meie töökorraldus ja menetlusajad peavad vastama tänapäeva ettevõtluskeskkonna vajadustele ning klientide ootustele. See eeldab töökindlaid ja kasutajasõbralikke e-teenuseid, mis on juba olemas kaubamärkide valdkonnas, kuid siiani loomata leiutiste kaitsmiseks. Tänapäevaste e-teenustega soovime lihtsustada taotluste esitamise protsessi, et see oleks jõukohane igaühele. Samuti tahame panustada e-riigi arendamisse, integreerides meie IT-süsteeme teiste riiklike andmekogudega. 
 4. Patendiameti kujundamine kogu intellektuaalomandi kompetentsikeskuseks. 
  Lisaks tööstusomandile tahame laiendada oma pädevust ka autoriõiguse valdkonda. Kompetentsikeskuseks saamine eeldab suuremat kliendisõbralikkust, selget kommunikatsiooni ja avatud suhtlust ning nõustamiste osakaalu kasvatamist koolituste ja uute konsultatsiooniteenustega, et aidata kliente igakülgselt taotluste esitamisel. Valdkonna arvamusliidrina tahame osaleda ettevõtluskeskkonna kujundamises ja õigusloomes, sest tänapäeval on intellektuaalomandi õigus teadmistepõhise ja innovatiivse majanduse eeltingimus. Kaalume oma töövaldkonna täpsemaks peegeldamiseks ameti nime laiendamist kogu intellektuaalomandi valdkonnale.
 5. Rahvusvahelise ja Eesti-sisese võrgustiku arendamine. 
  Lisaks kodumaiste klientide kaasamisele suurendame oma võimekust väliskoostööks teiste riikide patendiametite ning Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonidega (EUIPO, EPO, WIPO). Samuti tahame liituda Euroopa ühtse patendikohtuga ning luua tänapäevase intellektuaalomandi kaitse keskkonna, et suurendada Eesti innovatiivsust ning töötada välja uus tööstusomandiõiguse seadus. 
 6. Töötajate motivatsiooni tagamine.
  Tahame olla innovatiivne, tulemuslik ja motiveeritud ametiasutus, kus töötamise üle on meie inimesed uhked, et meid iseloomustaks rahulolevad kliendid, toetav ja innustav töökeskkond, sõbralik ja abivalmis organisatsioonikultuur ning tihe koostöö osakondade vahel ja avatud suhtlus. Selleks soovime saavutada ameti selget rahastamist, töökeskkonna nüüdisajastamist ning töötajate kompetentsi pidevat tõstmist, et pürgida intellektuaalomandi valdkonna teenäitajaks.