Üldsuse teavitamine

Ametlikud väljaanded

Vastavalt justiitsministri 12.08.2014 määrusele nr 26 ilmuvad Patendiameti ametlikud väljaanded alates 1. detsembrist 2014 ainult elektrooniliselt. Iga kuu esimesel tööpäeval ilmuvad Eesti Kaubamärgileht ja Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht ning 15. kuupäeval (või sellele järgneval tööpäeval) Eesti Patendileht ja Eesti Kasuliku Mudeli Leht.

Patendiameti ametlikes väljaannetes avaldatakse tööstusomandi esemete (kaubamärgid, leiutised, tööstusdisainilahendused, mikrolülituste topoloogiad, geograafilised tähised) registreerimise otsused ja muudatused vastavates registrites (kauba- ja teenindusmärkide register, kasulike mudelite register, patendiregister, tööstusdisainilahenduste register, mikrolülituste topoloogiate register, riiklik geograafiliste tähiste register ja Eestis kehtivate Euroopa patentide register), samuti tööstusomandi kaitse alased õigusaktid, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekstid ja tõlked.

Patendiamet annab välja järgmisi ametlikke perioodilisi väljaandeid:

Eesti Kaubamärgileht – ilmub septembrist 1993;
Eesti Kasuliku Mudeli Leht – ilmub oktoobrist 1994;
Eesti Patendileht – ilmub detsembrist 1995;
Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht – ilmub augustist 1998.

Väljaanded

Jätkus suund, kus kõik ilmuv on esmajoones elektroonsel kujul ning kättesaadav ja alla laaditav meie kodulehelt.

Ilmus „Patenditaotluste ja patentide menetlemise juhendid“. Juhiste esmane eesmärk on tagada patenditaotluste ja kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemisel nende ühtlustatud käsitlemine ekspertide poolt ja põhimõtetest ka avalikkusele teada andmine. Teiseks aitavad juhised kaasa patendialaste seaduste, määruste ja rahvusvaheliste kokkulepete sätete õigele kohaldamisele, arvestades samaaegselt otsuste tegemisel Patendiameti ja ekspertide sõltumatust.

Jätkus koostöö Euroopa Intellektuaalomandi Ametiga (EUIPO), mille raames anti välja Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri 2020 nr 1–4   ja tänapäevastati olemasolevaid voldikuid ja brošüüre.

Kaubamärgiviktoriin

Selleks et igaüks saaks kindlaks teha, millised on just tema kaubamärgiteadmised, panime kokku kaubamärgiviktoriini, milles sai interaktiivselt osaleda meie veebilehel. Küsimustikku aitasid koostada kaubamärgieksperdid, kes nõustavad ettevõtjaid iga päev. Viktoriin koosnes 13 valikvastustega küsimusest, maksimaalselt oli võimalik saada 17 punkti ja osalejate vahel loositi välja üllatusauhindu. Kuna viktoriin oli väga populaarne, siis aitas see kindlasti tõsta üldsuse teadlikkust sellest, et uue toote või teenuse turule toomisel ei saa ettevõtja läbi ilma hea kaubamärgita – ja iga märk, mis on plaanis kasutusele võtta, tuleb eduka äri huvides ka õigel ajal ära kaitsta, ning mida selleks on vaja teada.

Patendiameti kodulehekülg ja sotsiaalmeedia

Koduleheküljelt saab nii eesti kui inglise keeles informatsiooni patentide, kasulike mudelite, tööstusdisainilahenduste, kaubamärkide ja geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise kohta. Samuti on seal klassifikaatorid ja seadused ning nende tõlked, õigusaktid ja materjalid, mis puudutavad tööstusomandi õiguskaitset, vajalikud lingid, uudised, KKK ja Patendiameti, EPO, WIPO, EUIPO tööstusomandi objektide avalike andmebaaside ning on-line-portaalide lingid.

Amet on leitav sotsiaalmeediakanalites nagu FB, Twitter, ajaveeb ehk blogi ja YouTube.

Patendiameti veebilehe rahulolu-uuring

Aastal 2020 viis digiagentuur HAVAS läbi Patendiametilehe veebilehe suuremahulise rahulolu-uuringu. Uuring koosnes kvantitatiivsest ja kvalitatiivsest faasist ning analüüsist. Kvantitatiivne faas oli sisuliselt kodulehe külastajate veebiküsitlus, kus eesti- ja ingliskeelsele küsitlusele suunasid vastavad bännerid kodulehelt ja ikoonid sotsiaalmeediast. Kvantitatiivuuringu eesmärk oli teada saada sihtrühmad ja kui palju üks või teine hinnang on sihtrühmas esindatud. Selgus, et veebilehe külastajate hulgas on kolm enam-vähem võrdselt esindatud sihtrühma: ettevõtjad, tudengid, juristid ning üleüldine rahulolu Patendiameti kodulehega küllaltki hea. Teises, kvalitatiivses faasis oli eesmärk süvaintervjuude abil selgitada eri kasutajagruppide teekonnad soovitud info leidmisel kodulehelt ning võimalike kitsaskohtade tuvastamine. Tehti viis süvaintervjuud, kusjuures kaks neist väikeettevõtjatega: esimesel suurem Patendiameti veebilehe kasutajakogemus, teisel esmakordne. Järgnes analüüs, sh Google Analyticsi statistika.

Pidevalt, st vähemalt ühel korral nädalas, Patendiameti kodulehel käijaid on 23% ja korduvalt (vähem kui kord nädalas) külastab 20%, ülejäänud on alla kolme korra aastas lehte külastanud. Enamik külastusi lõpevad andmebaasidesse päringu tegemisega. Rõhutati vajadust avalehele teha veel märgatavamad otselingid andmebaasidele ja e-teenustele. Kuigi enamik uuringus osalejaid kasutas Patendiameti veebilehte lauaarvutis, selgus ka vajadus lehte arendada ka mobiilisõbralikuks.

Veebilehe kasutusstatistika 2020

Eelmisel aastal oli Patendiameti veebilehel:

 • 56 965 külastajat,
 • 122 735 külastust,
 • 388 951 lehekülgede kuvamist.

Kuus oli keskmiselt 10 228 külastust (2019. a – 9906). Kõige rohkem külastusi oli 12. oktoobril – 447. Ühe külastuse käigus vaadati keskmiselt 3,2 lehekülge (2019. a – 3,2). Külastusaja kestus oli keskmiselt 3,52 minutit (2019. a – 4,04 minutit). Nende inimeste osakaal, kes lahkusid lehelt ühtegi klikki tegemata (põrkemäär), oli 33,78%. Võrreldes 2019. aastaga (33,35%) ei ole see oluliselt muutunud.

Kõige rohkem oli külastajaid oli Eestist (69%), järgnesid USA, Soome, Saksamaa, India, Venemaa, Ühendkuningriik, Hiina, Ukraina, Läti jt. Üldse vaadati Patendiameti veebilehte 148 riigist üle maailma.

Korduvaid külastajaid oli 11 719 ja uusi 55 750.

Populaarseimad leheküljed olid:

 • Avaleht (74 577 vaatamist)
 • Kaubamärkide andmebaasid (54 546)
 • Mis on kaubamärk? (23 780)
 • Leiutiste andmebaasid (12 547)
 • Mis on leiutis? (5835)
 • Kaupade ja teenuste klassifitseerimine (5590)
 • Kontakt (5279)
 • KKK (5015)

Ingliskeelsetest lehekülgedest olid populaarseimad:

 • Avaleht
 • Inventions databases
 • Trade marks databases
 • Trade marks databases of the Estonian Patent Office
 • News
 • What is a trade mark?
 • What is an invention?
 • Trade mark fees
 • The Estonian Patent Office

Valdav osa kasutajatest (78%) vaatas Patendiameti veebilehte laua- või sülearvutiga, mobiiltelefoni kasutajaid oli 21% ja tahvelarvuti kasutajaid 1%. Võrreldes 2019. aastaga on mobiiltelefonide ja tahvlitega Patendiameti veebilehte vaatavate kasutajate osakaal natuke langenud.

Kuidas Patendiameti veebilehele jõuti? Kõige rohkem (60%) oli selliseid külastajaid, kes jõudsid lehele otsimootorite (peamiselt Google) kaudu. 35% kirjutasid veebilehe aadressi otse brauserisse või valisid järjehoidjast. Viitavatelt veebilehtedelt tuli 3% liiklusest (emtak.rik.ee, neti.ee, websitebottraffic.pw, link.stuudium.com, baidu.com, wipo.int). Sotsiaalmeedia osa on võrreldes eelmise aastaga veidi langenud (2% vs. 2,8%). Facebookist tuli 2830 (2019. a – 4182) ja Twitterist 1417 (2019. a – 960) külastust. 19 158 korda laaditi alla dokumente.

Populaarseimad otsisõnad olid klassid, WIPO, litsents, patendivolinik, kaubamärk, hinnakiri.

Andmebaaside kasutusstatistika 01.01.2020–31.12.2020

Andmebaas Päringuid 2020
Eesti patenditaotluste ja patentide andmebaas 28 801
Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide andmebaas 111 995
Kasulike mudelite andmebaas 5069
Eestis kehtivad meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistused (SPC) 1744
Kaubamärkide andmebaas 666 635
Tööstusdisainilahenduste andmebaas 8884
Geograafiliste tähiste andmebaas 1624

Eelmise aastaga võrreldes on päringute arv andmebaasidesse suurenenud, eriti Eesti patentide ja Euroopa patentide andmebaasidesse.

Tasuta konsultatsioonid

Jätkati Patendiameti spetsialistide tasuta konsultatsioonidega väikeettevõtjatele kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja kasulike mudelite registreerimise taotluste ning patenditaotluste koostamise alal.

Seoses ülemaailmse eriolukorraga osutati kohapealseid konsultatsioone vähe. Küll aga sundis muutunud maailm panema senisest suuremat rõhku telefoni ning e-kirja teel osutatavatele konsultatsioonidele. Tööstusdisainilahendust puudutavat nõu anti koha peal vaid üheksale isikule, kokku anti aasta jooksul 166 konsultatsiooni, millest peamise osa moodustasid telefoni teel antud konsultatsioonid, kuid esines ka videokonsultatsioone Facebookis ja Zoomis. Korraldati ka kaks seminari autoriõiguste ja tootedisaini kaitsmise teemadel. Üks seminaridest toimus veel traditsiooniliselt Patendiametis kohapeal, teine aga virtuaalselt Zoomi vahendusel. Kaubamärgiosakonna eksperdid andsid 2020. aastal nõu põhiliselt telefoni ja e-posti teel. Kokku konsulteeriti 1235 korral, kohapeal nõustati 33 isikut. Kaubamärgiteemalisi ettekandeid tegid eksperdid lisaks Patendiametis regulaarselt (2020. aastal enamasti veebi teel) toimuvatele koolitustele ka Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor tudengitele ning Eesti Raamatupidajate Kogu liikmetele. Leiutistega seonduvalt patendi ja kasuliku mudeli alaseid konsultatsioone anti kohapeal 247 isikule, kokku 183 tundi.

E-kirja teel tulevad päringud põhiliselt info@epa.ee ja helpdesk@epa.ee kaudu, samuti toimivad telefonikonsultatsioonid ja eelregistreerimisega konsultatsioonid kohapeal.

Autor

Eve Tang
Eve Tang

kommunikatsioonijuht