Tööstusomandi apellatsioonikomisjon

Apellatsioonikomisjon on kohtueelne sõltumatu organ, mis lahendab seaduses sätestatud juhtudel Patendiameti otsuse, registritoimingu, registritoimingu tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale esitatud kaebusi ning kolmanda isiku ja taotleja või omaniku vahelisi vaidlusi kolmanda isiku vaidlustusavalduse, ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamise avalduse, tööstusomandi esemele antud õiguskaitse tühistamise avalduse või muu avalduse alusel.

Komisjon on loodud 1992. aastal, kuid selle ülesandeid, organisatsiooni, koosseisu, menetlust ja asukohta on 30 aasta jooksul mitu korda ümber korraldatud. 2019. aastast asub komisjon Patendiameti juures, kuid on oma tegevuses iseseisev. 2022. aastal tegutses komisjon kahe alalise liikmega (esimees Tanel Kalmet, aseesimees Sulev Sulsenberg). Vaidluste lahendamise korral kollegiaalse otsusega kaasatakse koosseisu üks või kaks täiendavat liiget valdkonna asjatundjate hulgast. Täiendavate liikmete nimekirja on kinnitanud justiitsminister Patendiameti ametnike, patendivolinike ja teiste valdkonna ekspertide hulgast. Kokku on nimekirjas 37 täiendavat liiget, neist 20 tegutsevad kaubamärgi valdkonnas. Komisjoni sekretäri ülesandeid täidab alates 2019. aastast Marit Soomets.

Apellatsioonikomisjoni koduleht toak.epa.ee koos alamlehtedega sisaldab teavet menetluste objektide ja iseloomu kohta koos viidetega Patendiameti kaubamärkide andmebaasi vastavatele kirjetele. Seaduses ettenähtud juhul avaldatakse komisjoni otsused veebilehel. Komisjoni varasema koosseisu kollegiaalsed otsused on leitavad eraldi alamlehelt.

2022. aastal komisjonile esitatud kaebused ja avaldused ning tehtud kollegiaalsed ja ainuisikulised otsused puudutasid valdavalt kaubamärke, kuid oli ka üks patenti puudutav kaebus ja kaks patenti puudutavat avaldust. Kokku esitati aasta jooksul komisjonile 8 kaebust (2020: 7; 2021: 3) ja 82 avaldust (2020: 94; 2021: 86). Esitatud avaldustest valdav osa (74) olid vaidlustusavaldused, vähem esitati kaubamärgi ainuõiguse tühiseks tunnistamise avaldusi (2) ja ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avaldusi (4). 5 kaebust ja 60 avaldust puudutavad Eesti riigisiseseid kaubamärke, 2 kaebust ja 20 avaldust rahvusvahelisi kaubamärke. 53 juhul oli avalduse aluseks varasem Euroopa Liidu kaubamärk. Kuude lõikes laekus enim avaldusi veebruaris ja märtsis (13), vähim aprillis (1). 85 juhul esitati kaebused või avaldused patendivoliniku kaudu.

 

Komisjonile esitatud kaebused ja avaldused ning tehtud kollegiaalsed ja ainuisikulised otsused

 

Oma sisulise otsusega jätab komisjon kaebuse või avalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt. 2022. aastal tegi komisjon 51 kollegiaalset otsust (2020: 53; 2021: 44). Komisjon rahuldas kollegiaalselt 39 avaldust (sealhulgas 2 korral osaliselt) ja jättis rahuldamata 8 avaldust. 25 otsust tehti kiirendatud menetluses (2021: 18), st olukorras, kus taotleja või omanik ei olnud teatanud oma soovist avaldusele vastu vaielda. Samuti rahuldas komisjon osaliselt 4 kaebust. Ainuisikulise otsusega lõpetati 2022. aastal 23 menetlust, 4 juhul avaldus rahuldati ja ühel juhul lükati avaldus tagasi. Suur osa ainuisikulistest menetluse lõpetamisest toimub avalduse menetluses leppeperioodi jooksul (17 juhul).

Üldjuhul lahendatakse vaidlus kirjalikus menetluses ja istung toimub üksnes erandina. 2022. aastal istungeid ei toimunud.

2022. a lõpu seisuga oli komisjoni menetluses 115 asja, neist 34 menetlus oli peatatud.

Autor

Tanel Kalmet
Tanel Kalmet

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni esimees